Ban giám hiệu

Họ và tên: Phạm Phước Cường

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý

Email: cuongpp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917721588


Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Thạc sĩ lý luận & PPGD Tiếng Anh

Email: huyenntm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949.009.611


Họ và tên: Cao Hoàng Em

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học Sư phạm Sinh học

Email: emch@hoahung.edu.vn

SĐT: 0918763716


Họ và tên: Trần Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học Ngữ văn

Email: hanhtth@hoahung.edu.vn

SĐT: 0824.123.369