Tổ Lý-Tin-Công nghệ

Họ và tên: Huỳnh Hữu Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Thạc sĩ sư phạm Vật lí

Email: hienhh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917743493


Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Vật lí

Email: anhnh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0794253742


Họ và tên: Trần Thị Bùi

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Vật lí

Email: buitt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0901053371


Họ và tên: Đỗ Minh Đức

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tin học

Email: ducdm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0398632644


Họ và tên: Nguyễn Chí Hai

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Vật lí

Email: anhnh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949627621


Họ và tên: Bùi Văn Hào

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Vật lí

Email: haobv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949113839


Họ và tên: Nguyễn Thị Châu An

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Lý – Tin

Email: anntc@hoahung.edu.vn

SĐT: 0835964496


Họ và tên: Đinh Trường Tâm

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tin học

Email: tamdt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0945215615


Họ và tên: Trần Văn Trung

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Công nghệ

Email: trungtv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0328650799