Chi bộ

Họ và tên: Phạm Phước Cường

Chức vụ: Bí thư

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý

Email: cuongpp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917721588


Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Chức vụ: Phó Bí thư

Trình độ: Thạc sĩ lý luận & PPGD Tiếng Anh

Email: huyenntm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949.009.611


Họ và tên: Trần Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Uỷ viên

Trình độ: Đại học Ngữ văn

Email: hanhtth@hoahung.edu.vn

SĐT: 0824.123.369


Họ và tên: Cao Hoàng Em

Chức vụ: Uỷ viên

Trình độ: Đại học Sư phạm Sinh học

Email: emch@hoahung.edu.vn

SĐT: 0918763716


Họ và tên: Huỳnh Hữu Hiền

Chức vụ: Uỷ viên

Trình độ: Thạc sĩ sư phạm Vật lí

Email: hienhh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917743493