Tổ Hoá-Sinh-Công nghệ

Họ và tên: Lê Hương Nhi

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Thạc sĩ sư phạm Hoá học

Email: nhilh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0944061186


Họ và tên: Nguyễn Thanh Dũ

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học sư phạm Hoá học

Email: dunt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0903945516


Họ và tên: Nguyễn Duy Ang

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: angnd@hoahung.edu.vn

SĐT: 0939629279


Họ và tên: Đặng Thị Hoài

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: hoaidt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0944432504


Họ và tên: Đinh Ngọc Khánh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: khanhdn@hoahung.edu.vn

SĐT: 0979014552


Họ và tên: Thị Oanh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: oanht@hoahung.edu.vn

SĐT: 0358038161


Họ và tên: Dương Trọng Phi

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: phidt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0834028712


Họ và tên: Trần Thiện Thành

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: thanhtt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0945205383


Họ và tên: Võ Thị Thơ

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Thạc sĩ sư phạm Hoá học

Email: thovt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0945757605


Họ và tên: Lê Thị Kiều Trang

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: trangltk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0963329816


Họ và tên: Hồ Phước Trung

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Hoá học

Email: trunghp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0932983897


Họ và tên: Huỳnh Minh Trí

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: trihm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0789507653