Công đoàn

Họ và tên: Huỳnh Văn Hùng

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: hunghv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0834506570


Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó chủ tich công đoàn

Trình độ: Đại học sư phạm Toán

Email: phuocnv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0916.955.001


Họ và tên: Đặng Kim Pha

Chức vụ: Trưởng Ban nữ công

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: phadk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0378093360


Họ và tên: Trần Thị Tường Vi

Chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: vittt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0799515752


Họ và tên: Nguyễn Phương Nhung

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ: Đại học Tin học

Email: nhungnp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0832026343