Tổ Tiếng Anh

Họ và tên: Phạm Phước Tiến

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: tienpp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0375786541


Họ và tên: Phạm Thị Hương Bắc

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: bacpth@hoahung.edu.vn

SĐT: 0945124012


Họ và tên: Vũ Đặng Kim Hải Dương

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: duongvdkh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0919900914


Họ và tên: Danh Thị Kiều

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: kieudt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0777805084


Họ và tên: Phan Thị Trà My

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học Tiếng Anh

Email: myptt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946949737


Họ và tên: Nguyễn Quốc Nam

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: nam@hoahung.edu.vn

SĐT: 0948484336


Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: tamptt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0916819707


Họ và tên: Nguyễn Minh Thiêng

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Email: thiengnm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949032248