Tổ Toán

Họ và tên: Lê Văn Duẩn

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Thạc sĩ Toán

Email: duanlv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917410012


Họ và tên: Dương Nguyễn Ánh Ngọc

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học Toán

Email: ngocdna@hoahung.edu.vn

SĐT: 0934479169


Họ và tên: Lê Viết Cường

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: cuonglv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949700891


Họ và tên: Lê Xuân Lộc

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: loclx@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946889773


Họ và tên: Nguyễn Văn Điền

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: diennv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0947400445


Họ và tên: Phan Hồng Lĩnh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Thạc sĩ Toán

Email: linhph@hoahung.edu.vn

SĐT: 0814635819


Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: hiennm@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917491260


Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Trang

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: trangnth@hoahung.edu.vn

SĐT: 0939.108.373


Họ và tên: Hồ Khắc Diện

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: dienhk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946.47.45.04


Họ và tên: Hồ Khắc Hải

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: haihk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0939.108.535


Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: phuocnv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0916.955.001


Họ và tên: Mai Đăng Khoa

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Toán

Email: khoamd@hoahung.edu.vn

SĐT: 0832.746.886


Họ và tên: Cao Xuân Hải

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Cao đẳng Toán – lí

Email: haicx@hoahung.edu.vn

SĐT: 070.4918.224