Tổ Thể dục – Mỹ thuật – Nhạc – QP-AN

Họ và tên: Lê Thanh Toàn

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Đại học sư phạm Giáo dục thể chất

Email: toanlt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0763818527


Họ và tên: Bùi Hoàng Sơn

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: sonbh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0359260825


Họ và tên: Phạm Thuý An

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Mỹ thuật

Email: anpt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0833065558


Họ và tên: Lê Duy Chiến

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn, VB2 GDQPAN

Email: chienld@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917403341


Họ và tên: Danh Hoà Em

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học Giáo dục thể chất

Email: emdh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0982157827


Họ và tên: Nguyễn Trọng Kinh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Giáo dục thể chất

Email: kinhnt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0769929402


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khanh

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Đại học sư phạm Âm nhạc

Email: khanhnn@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946317616