Tổ Ngữ văn

Họ và tên: Huỳnh Bích Loan

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: loanhb@hoahung.edu.vn

SĐT: 0833273603 


Họ và tên: Phan Lưu Danh

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: danhpl@hoahung.edu.vn

SĐT: 0917822944


Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Khuê

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: khuentk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0983700206


Họ và tên: Nguyễn Văn Em

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: emnv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946683386


Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: hoant@hoahung.edu.vn

SĐT: 0856858646


Họ và tên: Nguyễn Thanh Hương

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: huongnt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0815634100


Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Nhiễn

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: nhienntn@hoahung.edu.vn

SĐT: 0942405815


Họ và tên: Đặng Kim Pha

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: phadk@hoahung.edu.vn

SĐT: 0378093360


Họ và tên: Trần Thị Tường Vi

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: vittt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0799515752


Họ và tên: Huỳnh Thị Phấn Hồng

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Ngữ văn

Email: honghtp@hoahung.edu.vn

SĐT: 0941604724