Tổ Sử – Địa – GDCD

Họ và tên: Phạm Thị Tiên

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ: Đại học sư phạm Địa lí

Email: tienpt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0763972300


Họ và tên: Lâm Thống Nhất

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: nhatlt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0946164498


Họ và tên: Võ Thị Tuyết H

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: havtt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0947331577


Họ và tên: Huỳnh Văn Hùng

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: hunghv@hoahung.edu.vn

SĐT: 0834506570


Họ và tên: Trần Thị Nết

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm GDCD

Email: nettt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0981448053


Họ và tên: Danh Hoài Tâm

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: tamdh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0827217877


Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Thạc sĩ sư phạm Địa lí

Email: vunv2@hoahung.edu.vn

SĐT: 0918218918


Nguyễn Văn Vũ

Chức vụ: Tổ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Lịch sử

Email: vunv3@hoahung.edu.vn

SĐT: 0918508156