Đoàn Thanh niên

Họ và tên: Nguyễn Trọng Kinh

Chức vụ: Bí thư

Trình độ: Đại học sư phạm Giáo dục thể chất

Email: kinhnt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0769929402


Họ và tên: Đinh Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Bí thư

Trình độ: Đại học sư phạm Sinh học

Email: khanhdn@hoahung.edu.vn

SĐT: 0979014552


Họ và tên: Nguyễn Chí Hai

Chức vụ: Phó Bí thư

Trình độ: Đại học sư phạm Vật lí

Email: anhnh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0949627621


Họ và tên: Danh Hoà Em

Chức vụ: Uỷ viên BTV

Trình độ: Đại học Giáo dục thể chất

Email: emdh@hoahung.edu.vn

SĐT: 0982157827


Họ và tên: Trần Thị Nết

Chức vụ: Uỷ viên BTV

Trình độ: Đại học sư phạm GDCD

Email: nettt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0981448053


Họ và tên: Phạm Thuý An

Chức vụ: Uỷ viên

Trình độ: Đại học sư phạm Mỹ thuật

Email: anpt@hoahung.edu.vn

SĐT: 0833065558


Họ và tên: Ngô Ngọc Trân

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 12A

Email: khongtu2308@gmail.com

SĐT: 0794903325


Họ và tên: Võ Ngọc Phương Uyên

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 12C

Email: phuonguyenvo3008@gmail.com

SĐT: 0382660631


Họ và tên: Trương Thị Mỹ Tiên

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 12D

Email: ttientruong6@gmail.com

SĐT: 0787956340


Họ và tên: Lê Gia Hưng

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 11A

Email: chinngiahwngg@gmail.com

SĐT: 0941236188


Họ và tên: Cao Thiên Kim

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 11B

Email: caothienkim0107@gmail.com

SĐT: 0934344695


Họ và tên: Sử Thị Như Ý

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 11F

Email: pngan7615@gmail.com

SĐT: 0762956231


Họ và tên: Hồ Thị Kim Thoa

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 10A

Email: thoatgdd15@gmail.com

SĐT: 0931975801


Họ và tên: Cao Nguyễn Kỳ Duyên

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 10C

Email: caonguyenkyduyen0502@gmail.com

SĐT: 0939108373


Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Chức vụ: Uỷ viên

Bí thư Chi đoàn 10F

Email: nguyenthingoctuyen.08102008@gmail.com

SĐT: 0787431900